Tongerenseweg 186 - 8162 PR EPE - T.0578–612241 - M.06–23166747 - info@glampinglivonia.nl - KvK. 08044514 - BTW. NL808072730B01  
facebook pagina
WiFi beschikbaar

Privacybeleid


Glamping Livonia, gevestigd aan Tongerenseweg 186 8162 PR EPE, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Tongerenseweg 186
8162 PR Epe
T. 0578 - 612241
A. Beunk-Lokhorst is de functionaris gegevensbescherming van glamping Livonia. Zij is te bereiken via info@glampinglivonia.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Glamping Livonia verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten  en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@glampinglivonia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Glamping Livonia verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw gegevens voor de duur van 2 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Glamping Livonia verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Monitoren gedrag bezoeker
www.glampinglivonia.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via Google Analytics, registreren, bestaat uit onder meer het type browser, locatie, tijdsduur van uw bezoek en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Gebruik van cookies
www.glampinglivonia.nl plaatst zelf geen cookies bij bezoekers. Dit wordt wel door Google Analytics gedaan. Google Analytics valt onder diensten die ingezet worden om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van een geleverde dienst, deze zijn uitgezonderd van de cookiewet wanneer deze diensten geen of geringe inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer.

Cookies uitschakelen
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Glamping Livonia en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@glampinglivonia.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Glamping Livonia wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Glamping Livonia neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@glampinglivonia.nl